Det är inte helt enkelt att vara chef 2017.

Du är ansvarig för att planera, utveckla, utvärdera, rekrytera, kommunicera, konflikthantera, motivera, prioritera, omprioritera, organisera, disciplinera, budgetera, rapportera, engagera, coacha, spegla, besluta, lyssna och förstå - oc‍‍‍h helst innan lunch.

VÄGEN UPP är ett kraftfullt ledarutvecklingsprogram.

WINNING TEMP mäter hur din organisation mår i Realtid.

JOBMATCH TALENT matchar och säkrar rätt person på rätt plats.

VA‍‍‍LUES ACADEMY‍‍‍ arbetar med kultur & värderingar.

WINNING TEM‍‍‍P‍‍‍

Hur Mår Din Verksamhet?

JAG SPECIALISERAR MIG PÅ FYRA KRAFTFULLA VERKTYG INOM VERKSAMHETS‍‍‍UTVE‍‍‍CKLING

© Burgers, Fries and Friends

1016 Main St,  |  Las Vegas, Nevada  |  89101  |  702.555.1212

SUZANNE LÅNG

Jag menar att arbetsplatsen ska vara ett forum där individer trivs och utvecklas, samtidigt som de gör affärer och skapar fantastiska resultat.

Jag älskar mitt jobb och ö‍‍‍nskar det samm‍‍‍a för dig.

Privacy Policy & Terms of Use

SUZANNE &SAMARBETSPARTNERS

HEM

EXECUTIVE COACHING

OM/KONTAKT

Winningtemp är en unik svensk innovation som ökar personalens trivsel, och medv‍‍‍erkar till organisationens utveckling.

 • Tar temperaturen på och ger en visuell bild över hur välmående en organisation är på individ-, grupp- och verksamhetsnivå i realtid.
 • Belyser hur medarbetarna upplever ledarskapet och kommunikationen i verksamheten.
 • Mäter hur medarbetare mår såväl i vardagen som t.ex.under en förändringsprocess.
 • Möjliggör uppföljning av mål och handlingsplan, att ge beröm.
 • Ger stöd i att tidigt upptäcka psykosocial ohälsa.

Läs mer om Winningtemp‍‍‍ här.

Rätt Person På Rätt Plats?

JobMatch Talent är ett pedagogiskt och lättolkat testverktyg för HR, chefer och medar‍‍‍betare.

JobMatch Talent används för rekrytering, medarbetarsamtal, utveckling, kartläggning och teamutveckling mm. Vill du hitta talanger, internrekrytera eller t ex karriärväxla, är JMTen stor hjälp som gör processen betydligt smidigare och kvalitetshöjande.

Med matchningsverktyget kan man kan matcha och jämföra en person mot någon av hela 120 kravprofiler, vilket gör det till ett av marknadens vassaste och mest träffsäkra prognosverktyg för arbetsprestation.

 • Arbetspsykologiskt testverktyg när du vill uppnå optimal matchning mellan medarbetare, jobbkrav och verksamhetens målsättning.
 • Skapar förståelse för olika arbetssätt och kommunikationsmönster vilket främjar tillväxt och samarbete.
 • Hjälper till att identifiera talanger vid rekrytering, utveckling och eller vid karriärväxling.
 • Bidrar till en betydligt smidigare och kvalitetshöjande process.

ATT FÖRSTÅ VÄRDET AV GEMENSAMMA VÄRDERINGAR

Values Academy vänder sig till företag och organisationer som önskar bygga en värdedriven, självmotiverad och målorienterad verksamhet.

‍‍‍Vi styrs av våra värderingar och de påverkas och förändras från födseln ständigt g‍‍‍enom hela livet. Företagskulturen skapas genom summan av alla värderingar, attityder och beteenden som kommer till uttryck i företaget.

Den företagskultur och de värderingar som företaget önskar stå för beskrivs ofta i en gemensam värdegrund.‍‍‍

  ‍‍‍Läs mer‍‍‍ på www.jobmatchtalent.com

  VALUES ACADEMY®

  Organisatoriskt värdedrivet ledarsk‍‍‍ap, OVDL‍‍‍

  Utbildningen ger insikt och förståelse för hur personliga värderingar skapar en gemensam kultur. Utbildningen lyfter fram ledarskapet i synnerhet samt de gemensamma nämnarna för långsiktig hållbar framgång.

  ‍‍‍Personligt värdedrivet ledarskap, PVDL

  Utbildningen ger insikt och förståelse för dina personliga värderingar. Du får verktyg för att bättre ta tillvara och utveckla dig själv med utgångspunkt från dina värderingar och det som är viktigt för dig.

  Utbildnin‍‍‍gar:

  Läs mer på Values Academy hemsida

  Till Toppen

  Jag arbetar med följande fyra kraftfulla verktyg som, var för sig eller tillsammans, har potentialen att hjälpa både chefer och medarbetare prestera och leverera på en högre nivå med påtagliga resultat för både individ och verksamhet.

  VÄGEN UPP®

  Individuell Ledarutveckling

  Människor som mår bra, presterar bäst. Genom att chefer stärker det personliga ledarskapet, ökar inte bara ledarförmågan, utan även kvaliteten i medarbetarskapet.

  ‍‍‍All utveckling kommer inifrån och verkliga resultat skapas genom att vi arbetar med konkreta målsättningar som integrerar människa, ledarskap och verksamhet.

  Läs mer om Vägen Upp och vilka resultat man kan förvänta sig här.

  Vägen Upp® är ett ledarutvecklingsprogram som vänder sig till både ledare med många års erfarenhet och till de som är relativt nya i sin ledarroll.

  On Equal Terms | Suzanne Lån‍‍‍g | Göteborg |  sl@suzannelang.com |  +46 (0)702 45 71 45

  Copyright © 2017 On Equal Terms  All rights reserved

  ON EQUAL TERMS