Terms and conditions

The English version is below this Swedish one: 

Villkor på svenska
Suzanne är varken läkare, licensierad psykoterapeut, psykolog eller psykiater. Hon diagnosticerar eller behandlar inte sjukdomar eller tillstånd eller förskriver någon form av medicin eller behandling överhuvudtaget.

Om du tror att du lider av en medicinsk eller psykologisk sjukdom eller tillstånd, vänligen kontakta din läkare. 

Om du överväger självmord eller känner att du kan utgöra en fara för dig själv eller andra, informera polisen eller kontakta dina lokala nödtjänster omedelbart.

Avstå inte professionell rådgivning eller fördröj att söka professionell rådgivning på grund av något du har läst på denna webbplats eller från något som Suzanne säger eller skriver till dig. Suzanne ska inte hållas ansvarig för påståenden eller skador och förnekar uttryckligen allt ansvar av något slag för någon åtgärd eller utebliven åtgärd som tas som ett resultat av hennes arbete.

Du är fullt och helt ansvarig för all information du tillhandahåller Suzanne, för din tolkning av Suzannes ord och handlingar samt för alla handlingar som följer av eller relaterar till din upplevelse med Suzanne. 

Att använda Suzannes tjänster, lyssna på hennes podcast, delta i hennes program eller medlemskapssamhälle är helt på eget ansvar utan någon form av garanti, antingen uttryckt eller underförstådd, inklusive utan begränsning någon garanti för tillhandahållen information, råd eller åsikt. Tjänsterna begärs av ditt eget val och med ditt inneboende enskilda ansvar.

Tack för din förståelse.


The Terms in English:

Terms in English:
Suzanne is neither a physician, licensed psychotherapist, psychologist, nor psychiatrist. She does not diagnose or treat illnesses or conditions or prescribe any form of medication or treatment whatsoever.

If you believe you are suffering from a medical or psychological illness or condition, please contact your doctor.

If you are considering suicide or feel that you may be a danger to yourself or others, please inform the police or contact your local emergency services immediately.

Do not forego professional counseling or delay seeking professional counseling because of anything you have read on this website or from anything Suzanne says or writes to you. Suzanne shall not be held liable for claims or damages and expressly disclaims any and all liability of any kind for any action or inaction taken as a result of her work.

You are fully and solely responsible for all information you provide to Suzanne, for your interpretation of Suzanne's words and actions, and for any actions resulting from or relating to your experience with Suzanne.

Using Suzanne's services, listening to her podcast, participating in her programs, or membership community is entirely at your own risk without any form of warranty, either expressed or implied, including without limitation any warranty of provided information, advice, or opinion. The services are requested at your own choice and with your inherent individual responsibility.

Thank you for your understanding.