‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍Psykometrisk testsystem

JobMatch Talent (JMT) är ett djupgående precisionstest för rekrytering och utveckling, såväl för enskilda medarbetare och chefer som för grupper.

Med 30 arbetsrelaterade egenskaper ger det dig en nyanserad bild av den testade. Testet är granskat och certifierat av DNV-GL och utvecklat för att kunna prediktera faktisk arbetsprestation.

VÄGEN UPP erbjuder två kraftfulla utvecklingsprogram - ett för ledare och ett för medarbetare.

JOBMATCH TALENT‍‍‍ ökar individers förståelse för sig själv och för sina kollegor.

VALUES ACADEMY utbildar kring kultur & värderingar.

WINNINGTEMP mäter hur din organisation mår i realtid.

WINNING‍‍‍TEMP

Hur Mår Din V‍‍‍erksamhet?

© Burgers, Fries and Friends

1016 Main St,  |  Las Vegas, Nevada  |  89101  |  702.555.1212

SUZANNE LÅNG

Privacy Policy & Terms of Use

HEM

EXECUTIVE COACHING

OM/KONTAKT

 • Tar temperaturen på och ger en visuell bild över hur välmående en organisation är på individ-, grupp- och verksamhetsnivå i realtid.
 • Belyser hur medarbetarna upplever ledarskapet och kommunikationen i verksamheten.
 • Mäter hur medarbetare mår såväl i vardagen som t.ex.under en förändringsprocess.
 • Möjliggör uppföljning av mål och handlingsplan, att ge beröm.
 • Ger stöd i att tidigt upptäcka psykosocial ohälsa.‍‍‍

VA‍‍‍LUES ACADEMY®

www.valuesacademy.se

Till Toppen

On Equal Terms | Suzanne Lång | Göteborg |  sl@suzannelang.com |  +46 (0)702 45 71 45

Copyright © 2018 On Equal Terms  All rights reserved‍‍‍

Rätt Person På Rätt Plats

Läs mer på www.jobmatchtalent.com

Download: Utvecklingsdag med JobMatch.pdf

Download: JobMatchTalent snabbfakta 2018.pdf

Download: Sammanfattning Vägen Upp®.pdf

Download: Vagen Upp Infoblad Ledarutveckling 2018.pdf

Download: Vägen Upp Infoblad Medarbetarutveckling.pdf

Winningtemp är en unik svensk innovation som mäter personalens trivsel, och medverkar till organisationens positiva utveckling.

FÖRELÄSNINGAR & WORKSHOPS

‍‍‍www.vagenupp.se

www.winningtemp.se

Jag jobbar med utveckling och ständig förbättring - viljan att ständigt förbättra sig själv som människa, sin verksamhet och sin arbetsinsats.  I mitt arbete ser jag varje dag att gränssättning är ett område de allra flesta skulle må bra av att bli vän med.‍‍‍

De beskyddar: Gränser är som grindar, de beskyddar din "tomt" och det som är viktigt för dig – de släpper in det goda och stänger ut det dåliga.

De begränsar: Du får vad du tolererar. Så enkelt att förstå, så svårt att förstå.

De frigör: Du rör dig fritt inom dina gränser, sålänge du vet var de är.

De tydligör: Att kunna skilja mellan var "jag" börjar och slutar och var du börjar.

De ger dig kontroll på riktigt: Enbart du har kontrollen över allt inom dina gränser - du är inget offer.

De främjar ansvar, ansvarstagande och ger konsekvenser: Ansvaret för dig själv, att inte lägga skulden på andra och du får vad du sår.

Skriv till mig så ringer jag upp dig. Jag bjuder gärna på en 90 minuters coachning session så du själv kan avgöra om det kan vara något för dig.

Utvecklingsdag med‍‍‍ JobMatch! Här har du en perfekt aktivitet när du vill göra en kort, effektiv och direkt insats på dina medarbetare.

Denna utvecklingsdag är till för att dels ge ökad självinsikt, bättre trygghet och dynamik i gruppen, dels öka toleransen för olikheter samt inspirera gruppen att bättre nyttja sin utvecklingspotential.

  JobMatch Talent är ett djupgående och ped‍‍‍agogiskt precisionstest för HR, chefer och medarbet‍‍‍are.

  • Hur förstärker jag mina starka sidor?
  • Hur kan olikheter vara e‍‍‍n styrka och tillgång i ett företag?
  • Hur lär jag mig att ta kontroll över de egenskaper som jag tycker är obekväma?
  • Vilka är de vanligaste akilleshälarna?

  Du lär mer om dig själv och dina kollegor både som individer och i gruppsammanhang. Tillsammans skapar ni tydliga riktlinjer för ett effektivt och trivsamt samarbete.

  • Vad skapar ett starkt team?
  • Hur påverkar bra/dålig kommunikation företaget?
  • Hur hanterar vi olikheter/konflikter på ett effektivt och bra sätt?
  • Vilken feedback behöver vi?‍‍‍

  För ledare

  Vägen Upp® är ett svenskt värdebaserat och målorienterat ledarutvecklingsprogram som har funnits sedan 1998.

  Programmet är ett kraftfullt verktyg med fokus på relevanta utmaningar i verksamheten, ledarskapet och i livet som helhet, som effektivt hjälper individen att utvecklas med bestående resultat.

  Verkliga resultat skapas genom att vi arbetar med konkreta målsättningar som integrerar människa, ledarskap och verksamhet.

  Programmet löper under 8 -12 månader. Coachningen sker vid 8 möten, var 3-5 vecka.

  För medarbetare

  Vägen Upp® finns även utvecklat som medarbetarprogram. Programmet är för medarbetare som har en önskan eller ett behov av att utveckla sitt personliga ledarskap. Det innebär att kunna bidra optimalt i sin arbetsroll, skapa bästa resultat för verksamheten, växa som människa och kanske också förbereda sig inför en ledarroll.

  Programmet bidrar med struktur, teori och reflektion. Coachningen ger in‍‍‍sikter och kraft.

  Vägen Upp® är ett ledarutvecklingsprogram som vänder sig till både ledare med många års erfarenhet och till de som är relativt nya i sin ledarroll. ‍‍

  Resultatet‍‍‍

  • Varje ledare blir mer förtrogen med sitt bästa sätt att leda
  • Den generella ledarkompetensen stärks
  • Ökat fokus på det som är viktigast inom ansvarsområdet
  • Bättre och snabbare måluppfyllnad
  • Ökad förmåga att hantera utveckling och förändring
  • Bättre resursutnyttjande genom ökad tydlighet och fokusering
  • Ledare som utvecklar effektivare arbetssätt
  • Motiverade ledare som avsätter mer tid för ledarskap
  • Ökat engagemang och ansvarstagande från medarbetare
  • Ökad konkurrenskraft i termer av starkare ledarskap och en attraktivare arbetsplats
  • Frigjord potential och kapacitet hos beslutsfattare och medarbetare

  Företagskulturen skapas genom summan av alla värderingar, attityder och beteenden som kommer till uttryck i företa‍‍‍get från individer. Vi styrs av våra värderingar och de påverkas och förändras från födseln ständigt genom hela livet.

  Jag arbetar med och sitter i styrelsen på Values Academy, som är en ideell förening. Vi hjälper företag att utkristallisera och levandegöra deras värdeord och få värdeorden omsätta i handling varje dag.‍‍‍

  Organisatoriskt värdedrivet ledarskap, OVDL

  Utbildningen ger insikt och förståelse för hur personliga värderingar skapar en gemensam kultur. Utbildningen lyfter fram ledarskapet i synnerhet samt de gemensamma nämnarna för långsiktig hållbar framgång.

  Personligt värdedrivet ledarskap, PVDL

  Utbildningen ger insikt och förstå‍‍‍else för dina personliga värderingar. Du får verktyg för att bättre ta tillvara och utveckla dig själv med utgångspunkt från dina värderingar och det som är viktigt för dig.

  Values Academy är en ideell förening. D‍‍‍et är ett forum som bidrar med information, kunskap, utbildningar och konkreta verktyg kring värderingsarbete för att inspirera människor och organisationer till ett värdedrivet ledarskap.

  UTBILDNINGAR:

  AKTIVITETER:‍‍‍

  Värdefulla Lunchar

  Values Academy bjuder in till värdefulla luncher på en rad olika platser i landet. Alla är välkomna att delta, medlemmar som icke medlemmar.  Deltagande sker till självkostnad där lunch betalas av var och en. Vi samtalar om värderingar, värdedrivet ledarskap och delar med oss av våra erfarenheter och de möjligheter vi ser med värdedrivet ledarskap.

  Värdefulla Caféer

  Värdefulla Caféer är kostnadsfria föreläsningar kring värderingar med olika temadagar och gästtalare där vi tillsammans skapar dialoger och får nya verktyg kring att arbeta med värderingar.Syftet med dessa aktiviteter är att erbjuda arenor för inspirerande samtal som rör värderingar.

  Alla är välkomna oavsett om‍‍‍ man är medlem eller ej!

  www.valuesacademy.se

  Jag arbetar med fyra kraftfulla verktyg som utvecklar dig som ledare, dina medarbetare, ditt team och som hjälper dig att skapa balans och framgång i alla områden av ditt liv.

  Som ledare kommer du alltid att få en kombination av två saker:

  Det du skapar och det du tillåter.

  Det är ledaren som definierar och skapar de gränser som driver beteendet som bildar identiteten av dina medarbetare, ditt team och företagskulturen. Det är ledaren som drar gränse‍‍‍r kring negativa beteenden snabbt och effektivt så att de aldrig får fäste, och det är ledaren som sätter standarden på prestationsnivån.

  • Vilken typ av kultur, team, organisation vill du skapa och vad har varit tillåtit som du nu vill ändra?
  • På vilket sätt behöver du och ditt team arbeta annorlunda än ni gör idag?
  • Hur håller du dig själv ansvarig för de resultat ni har idag?
  • Om du hade dig själv som chef skulle du vara en nöjd medarbetare?

  Att kunna sätta tydliga gränser är nyckeln till effektivitet, glädje, ett produktivt samarbete och genuin kommunikation.

  Tydliga gränser, både de som hjälper oss att leda oss själva och att leda andra, ger utrymme och frihet och skapar en struktur som får allt annat att fungera.‍‍‍ ‍‍‍

  Det praktiska med JMT är att testet kan användas på alla nivåer i organisationen, från produktions-, service- och administrativ personal till chefsnivå.

  Med vårt matchningsverktyg kan du integrera JobMatch Talent-resultatet med någon av våra 14‍‍‍5 kravprofiler.

  Nu får du inte bara en träffsäker prognos över personens prestationsförmåga, du får också ett kraftfullt rekryteringstest där du direkt kan se hur bra personen matchar kraven för en specifik roll.

  ON EQUAL TERMS

  Som ledare kommer du alltid att få en kombination av två saker:

  Det du skapar och det du tillåter.

  Att kunna sätta tydliga gränser är nyckeln till effektivitet, glädje, ett produktivt samarbete och genuin kommunikation.

  Tydliga gränser, både de som hjälper oss att leda oss själva och att leda andra, ger utrymme och frihet och skapar en struktur som får allt annat att fungera.

  Det är ledaren som definierar och skapar de gränser som driver beteendet som bildar identiteten av dina medarbetare, ditt team och företagskulturen.

  Det är ledaren som drar gränser kring negativa beteenden snabbt och effektivt så att de aldrig får fäste, och det är ledaren som sätter standarden på prestationsnivån.

  • Vilken typ av kultur, team, organisation vill du skapa och vad har varit tillåtit som du nu vill ändra?
  • På vilket sätt behöver du och ditt team arbeta annorlunda än ni gör idag?
  • Hur håller du dig själv ansvarig för de resultat ni har idag?
  • Om du hade dig själv som chef skulle du vara en nöjd medarbetare?

  Download: Values Academy -Värdefulla Caféer föreläsningar.pdf

  Quote Cirecle 2

  Sir Winston Churchill
  Former UK Prime Minister, Nobel Prize Winner 1953‍‍‍

  However beautiful the strategy, you should occassionally look at the results.